တရုတ်စံကားပန်း အနီ ![img_0.4863358627775728.jpg]( #proofofbrain #traf ...

avatar


0
0
0.000
10 comments
avatar

အဖြူရောင်ကပိုတွေ့ရများတယ်..လှတယ်

0
0
0.000
avatar

Congratulations @callmemaungthan! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 2750 upvotes.
Your next target is to reach 3000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from Day 7
Feedback from the September 1st Hive Power Up Day
0
0
0.000
avatar

လှနေရောပဲ
!PIZZA

0
0
0.000
avatar

ပိုမွှေး ပိုလှတဲ တရုတ်စကားနီလေးတွေ
ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်း မွှေးကြည့်သေးတယ်ဟုတ် 😅
!PIZZA

0
0
0.000