ငါးဟင်း ချဥ်စပ် #foodie #fish #proofofbrain #trafficinsider #neoxian ...

avatar


0
0
0.000
16 comments
avatar

ငါးသလဲထိုး ငါးမွေထိုး မစားရတာ ကြာပါ့။ !PIZZA

0
0
0.000
avatar

စာဖိုမှူး ကိုယ်တိုင် စျေးသွားပြီး အမျိုးသမီးကို ချက်ကျွေးလိုက်ပေါ့အကို
!PIZZA

0
0
0.000
avatar

Congratulations @callmemaungthan! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1000 comments.
Your next target is to reach 1500 comments.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from Day 15
0
0
0.000
avatar

ဝိုး စားချင်စရာပါလားဗျို့
!PIZZA

0
0
0.000