Around The World: Challenge - #15/4 EVALUATION (vyhodnocení)

avatar


atw1.gif(Google translate from Czech)

V sobotu, pár minut po tom, co jsem vložil na Diskord soutěžní fotografie, přerušili dodávku elektřiny. Venku se „ženili všichni čerti“. Ještě že nepadaly ty trakaře.
On Saturday, a few minutes after I uploaded the contest photos to Discord, they cut the electricity supply. "All the devils were getting married" outside. The wheelbarrows haven't fallen yet.


Vítejte u vyhodnocení patnáctého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the review of the fifteenth round of the photo contest for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Dnes už jen prší a elektřina funguje. Takže se můžeme v klidu vypravit na pravidelný nedělní výlet s ATW.
Today it's just raining and the electricity is working. So we can easily go on a regular Sunday trip with ATW.

atw2.png

Dřív, než tak učiníme, mám dvě pravidelné poznámky:
1) Všechny fotografie odkazují na původní články hodnocených autorů
2) Autoři všech soutěžních fotografií obdrží 5% z výdělku tohoto článku
Before we do that, I have two regular notes:
1) All photos refer to the original articles of the evaluated authors
2) Authors of all competition photos will receive 5% of the earnings of this article


Náš výlet opět začneme v Praze. Na západním okraji města se nachází obora Hvězda, kam nás pozval na procházku @godfish. Při pohledu na jeho soutěžní fotografii se mi okamžitě vybavila v paměti vzpomínka na sci-fi román Den Trifidů. No posuďte sami. Fotografie získala třetí cenu.
We will start our trip again in Prague. On the western edge of the city is the Hvězda nature reserve, where @godfish invited us for a walk. Looking at his competition photo immediately reminded me of the sci-fi novel Day of the Triffids. Well, judge for yourself. The photo won third prize.

godfish-15.jpeg


Na minulém výletě s ATW jsem vás „varoval“, že se ještě několikrát podíváme na Madeiru :-). A je to tady. Druhou zastávku si uděláme nad hlavním městem tohoto ostrova. Funchal a @phortun-ův pohled z kabiny lanové dráhy, která spojuje dvě městské části.
On the last trip with ATW, I "warned" you that we would look at Madeira several more times :-). And here it is. We will make our second stop over the capital of this island. Funchal and @phortun's view from the cabin of the cable car that connects the two districts.

phortun-15.jpg


Jestli jste „uvařeni“ z evropského horka, určitě vás osvěží naše další zastávka. @new.things nás totiž pozval na lyže. Ano i v Austrálii se dá lyžovat. Perisher ski resort ve Sněžných horách (Nový Jižní Wales) nabízí dostatek sněhu na pořádné ochlazení. Fotografie získala speciální cenu a právo na účast v doplňkové soutěži o nejlepší fotografii měsíce srpna.
If you are "boiled" from the European heat, our next stop will definitely refresh you. @new.things invited us to go skiing. Yes, you can ski in Australia too. The Perisher ski resort in the Snowy Mountains (New South Wales) offers enough snow to cool down properly. The photo received a special prize and the right to participate in the supplementary competition for the best photo of the month of August.

new.things-15.jpg


Z hor se přesuneme na Sunshine Coast (Queensland). Pohled na předlouhou pláž Coolum nám nabídl @vcclothing. Ideální místo pro aktivity spojené s využitím větru :-). Fotografie získala první cenu.
We will move from the mountains to the Sunshine Coast (Queensland). The view of the long Coolum beach was offered to us by @vcclothing. An ideal place for activities related to the use of wind :-). The photo won first prize.

vcclothing-15.jpg


Poslední zastávku si uděláme na jižní Moravě. @hairyfairy nás pozval do města Mikulov, které leží u Pálavských vrchů. Kolem nejsou jen kopce ale také mnoho vinohradů, kde se pěstuje velmi chutné víno. Fotografie získala druhou cenu.
We will make our last stop in South Moravia. @hairyfairy invited us to the town of Mikulov, which is located near the Palava hills. There are not only hills around, but also many vineyards where very tasty wine is grown. The photo won second prize.

hairyfairy-15.jpegSci-fi, ostrov, windsurfing, lyžování a nakonec vinařská oblast. Takový mix zastávek na jednom výletu se dá zažít jen u nás, na výletě s ATW. Doufám, že jste se dobře bavili.
Sci-fi, an island, windsurfing, skiing and finally a wine region. Such a mix of stops on one trip can only be experienced with us, on a trip with ATW. I hope you had a good time.

atw2.png

Než se rozloučíme,
zbývá už jen rozdat ceny za vítězné fotografie,
Before we part,
all that remains is to give away the prizes for the winning photos,

Snímek obrazovky z 2023-08-27 19-42-19.png
Snímek obrazovky z 2023-08-27 19-42-55.png

poděkovat autorům fotografií za pozvání na zajímavá místa, pogratulovat vítězům a také poděkovat porotě:
thank the authors of the photos for inviting them to interesting places, congratulate the winners and also thank the jury:

@zirky, @speko, @xlisto, @pavelsku, @bodie7, @jjprac, @kap1

za hlasování a přípravu „itineráře“ výletu :-)
for voting and preparing the "itinerary" of the trip :-)


Máte zájem o tuto soutěž, ze které ještě nikdo neodešel bez odměny?
V tom případě klikněte na konci článku na logo (gif) soutěže a přečtěte si pravidla pro účast na soutěži :-).
Are you interested in this competition, from which no one has left without a reward?
In that case, click on the logo (gif) of the competition at the end of the article and read the rules for participating in the competition :-).


atw.png
logo for @tazi created by @xlisto

linka.png
logo for the Czech and Slovak community on Hive created by
@pavelsku
atw2.png
#aroundtheworld

Poznámka:
Uvedené fotografie jsou vlastnictvím hodnocených autorů.
Note:
These photos are the property of the rated authors.


0
0
0.000
21 comments
avatar

Thank you for the prize 🙏
Great shots everyone!
!LUV
!LOLZ

0
0
0.000
avatar

Your beach was definitely worth a visit.

0
0
0.000
avatar

Congratulations @bucipuci! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Hive Power Up Day - September 1st 2023
HiveBuzz Women's World Cup Contest - Prizes from our sponsors
HiveBuzz Women's World Cup Contest - The results, the winners and the prizes
0
0
0.000