avatar
Belajar sesuatu yang baru dari berjalannya sebuah waktu.
PAL Power
0
Vote Value
0
avatar
Pindah ke Vybrainium. Moved to Vybrainium. ヴィブライニウムに引っ越した。
PAL Power
0
Vote Value
0