[PL / ENG] Trzy atrakcje Rabki Zdrój / Three attractions of Rabka Zdrój My Actifit Report Card: July 24 2023

avatar
(Edited)

Jak już pisałam wczoraj, główną atrakcją Rabki jest przecudny park. Spójrzcie tylko, jak można się zgubić w tych kwiatach.

Jak już pisałam wczoraj, główną atrakcją Rabki jest przecudny park. Spójrzcie tylko, jak można się zgubić w tych kwiatach.

Na terenie parku jest też parę starych willi, które dodają uroku i świetnie współgrają ze starodrzewiem.

There are also a few old villas in the park, which add charm and harmonize well with old trees.

Ale przechodząc do meritum, dziś chcę rozłożyć atrakcje Rabki i parku na trzy czynniki pierwsze. Oto punkt pierwszy.

But going to the merits, today I want to break down the attractions of Rabka and the park into three prime factors. Here is the first point.

1. Wodny plac zabaw

1. Water playground

Wodne place zabaw to ulubione atrakcje Bombla. Rodzice zresztą też lubią. Dziecko może się chlapać wesoło bez ryzyka utonięcia. Pozwala to na nieco więcej swobody niż w przypadku jakiegokolwiek basenu.
Jesteśmy specjalistami i znawcami ds. placów wodnych więc możemy ocenić ten rabczański dość obiektywnie.
Jest... średnio ;) a nawet kiepsko.
Place wodne w Katowicach mają różne fontanny, sikawki i chlupaki. Tu to po prostu zwykła fontanna podłogowa, która w dodatku większość czasu jest wyłączona. Potem zaczyna chlapać słabiutko, i tylko na chwilkę dosłownie włącza dużą moc. Wtedy przez te pół minuty jest zabawa i szaleństwo. A potem znowu nuda.
Są tu tez obracające się kule, na które nie można wchodzić, i malutkie oczka wodne, ale nic wspaniałego. Rabka powinna się uczyć od Katowic w tym zakresie.

Water playgrounds are Bombel's favorite attractions. Parents like it too. The child can splash happily without the risk of drowning. This allows for a bit more freedom than with any pool.
We are specialists and experts in water squares, so we can evaluate this Rabczan area quite objectively.
It's... average ;) and even bad.
Water squares in Katowice have various fountains, sikawki and splashes. Here it's just an ordinary floor fountain, which is turned off most of the time. Then it starts to splash weakly, and only for a moment literally turns on high power. Then for those half a minute there is fun and madness. And then boredom again.
There are also rotating balls that cannot be climbed and tiny ponds, but nothing great. Rabka should learn from Katowice in this regard.

Wszędzie są zakazy. Porobili fajne instalacje i zabronili dotykać.

There are bans everywhere. They made cool installations and forbade touching.

Obok wodnego placu zabaw jest też fontanna ze skałami. Jak tam przyszliśmy, stała tam wesoła gromada dzieciaków. Bombel też oczywiście podszedł pogrzebać w kamykach. I wszystko fajnie, tylko że obok jest napis "zakaz wchodzenia do fontanny skalnej". Nikt się tym nie przejmuje, ale mnie od razu naszła myśl: nie wchodzić, bo jest syf? Czy nie wchodzić, bo nie chcemy brać odpowiedzialności, jak ktoś sobie na skałce krzywdę zrobi? Pozwoliłam Bomblowi bawić się tymi kamyczkami wśród innych dzieci, ale już z duszą na ramieniu. Niesmak pozostał.

Next to the water playground there is also a fountain with rocks. When we got there, there was a happy bunch of kids standing there. Bombel, of course, also came to rummage in the pebbles. And everything is fine, except that there is a sign next to it "do not enter the rock fountain". Nobody cares about it, but I immediately thought: don't go in because it's crap? Shouldn't we go in because we don't want to take responsibility if someone hurts themselves on the rock? I let Bombl play with these pebbles among other children, but with my soul on my shoulder. The bad taste remained.

2. Tężnia

2. Graduation tower

Tężnia to okrągły budyneczek, wokół którego należy spacerować.
Może i robiłoby to wrażenie, ale tak się składa, że większą tężnię mam pod blokiem :D
Ale nie chcę rzecz jasna być malkontentem. Jest spoko, tężnie zawsze są na plus. A obok tejże jest wspaniała parkowa kawiarenka utrzymana w tej samej stylistyce co tężnia. A my kawiarenki pod blokiem nie mamy (choć radna osiedlowa obiecała, że i w tym temacie coś zaradzi).

The graduation tower is a round building around which you should walk.
Maybe it would be impressive, but it so happens that I have a bigger graduation tower in my block :D
But of course I don't want to be a malcontent. It's cool, graduation tones are always a plus. And next to it there is a wonderful park cafe maintained in the same style as the graduation tower. And we don't have a cafe near the block (although the councilor of the estate promised that she would do something about it too).

3. Instalacje wzdłuż Poniczanki

3. Installations along Poniczanka

Deptak wzdłuż Poniczanki to moje ulubione jak dotąd miejsce w Rabce, bo radośnie korzystamy z Bomblem i moczymy tam stópki.

The promenade along Poniczanka is my favorite place in Rabka so far, because we happily use Bombel and wet our feet there.

Jakież było moje zdziwienie, jak kawałek dalej znaleźliśmy instalację do moczenia stópek bez konieczności interakcji z przyrodą.

Imagine my surprise when a bit further we found an installation for soaking feet without having to interact with nature.

Obok znajduje się tabliczka, na której są opisane zalety moczenia stóp w zimnej wodzie. Ludzie ściągają buty i sobie wędrują po takim wąskim basenie, wyłożonym różnorodnym podłożem - kamyczkami, deseczkami, itp.

Next to it is a plate on which the benefits of soaking your feet in cold water are described. People take off their shoes and wander around such a narrow pool, lined with various substrates - pebbles, planks, etc.

Powiedzcie, czy to nie zabawny widok? Obok rzeczka o łagodnym zejściu, pusta, a tu tłok ludzi. Mnie ubawiło serdecznie, ale też poszliśmy. Tylko, że my z rzeki też korzystamy, a jesteśmy w tym raczej wyjątkowi.

Tell me, isn't this a funny sight? Next to it, there is a river with a gentle descent, empty, and here a crowd of people. I was amused heartily, but we went too. Only that we also use the river, and we are rather unique in this.

Nieco dalej jest bardziej zrozumiała instalacja - do moczenia rąk. Wszak ciężko się ułożyć w płytkiej rzece tak, żeby zamoczyć ręce do ramion. To znaczy, da się, ale nie każdy sobie poradzi. A tu jest wysoka wanna, wyłożona kamieniami, zachęcająca do takiego ochłodzenia. Oczywiście skorzystaliśmy, bo lubimy wodę, i nie odpuszczamy żadnej okazji do chlapania.

A little further there is a more understandable installation - for soaking hands. After all, it's hard to lie down in a shallow river so as to wet your hands up to your shoulders. I mean, you can, but not everyone can do it. And here is a tall bathtub lined with stones, inviting you to cool down like this. Of course we took advantage, because we like water, and we do not miss any opportunity to splash.


W odniesieniu do #poliac, to chyba oddałam mecz walkowerem. Po dwóch spacerach, o godzinie 16.44... włączyłam aplikację actifit :D ehh. Byłoby 18k kroków jak nic. Mogę pokazać kroki z zegarka, ale to wciąż "nie to", bo przez dwa pierwsze spacery pchałam wózek, więc siłą rzeczy kroków na nadgarstku jest mniej, niż byłoby w kieszeni.
Cóż!
Człowiek nigdy się nie nauczy na swoich błędach :)
Regarding #poliac, I think I forfeited the match. After two walks, at 4.44 pm... I turned on the actifit app :D ehh. It would be 18k steps for nothing. I can show the steps from the watch, but it's still "not that", because for the first two walks I was pushing the stroller, so there are necessarily fewer steps on the wrist than there would be in the pocket.
Well!
Man never learns from his mistakes :)


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20230725t085843985z)_


24/07/2023
7559
Daily Activity


0
0
0.000
2 comments
avatar
(Edited)

Mogę pokazać kroki z zegarka...

Taki zegarek to można kupić w każdym sklepie z zegarkami :) Za gapiostwo trzeba płacić. Jutro będzie lepiej.

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 66.25 AFIT tokens for your effort in reaching 7559 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.00% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit shared its growth plans for 2023 with focus on hive services and integrations. Please vote now for our DHF proposal in support:
Vote on peakd
Vote on ecency
Vote on Hive wallet
Vote via hivesigner

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below by voting for:

0
0
0.000