RE: မီးရယ်

avatar

You are viewing a single comment's thread:

ကိုဒုံရယ် မီးက မလာတာမဟုတ်ပါဖူး လာပါတယ် လမ်းရောက်မှ တည်းခိုခန်းထဲဝင်သွားရလို့ဘာ 😝0
0
0.000
2 comments
avatar

အမြန် လွှတ်လိုက်ပါ

0
0
0.000